Блог saiziral

Регистрация

Календарь

<< Ноябрь 2014  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Теги

"фгос"  "чаа уенин школазы"  "чадаананын чадаганы" чечен чогаал болгу  "чадаананын чадаганы" чеченчогаал болгу  11 класстарга  тыва дылывыс  тыва чогаалчыларывыс  чаа номнар  чогаалывыс дугайында 

На странице

RSS - подписка

Шилова Чаяна Чадамбаевна-Чадаананын №2 ортумак школазынын тыва дыл, чогаал башкызы

Тыва дылын, тыва чонун, тыва черин- Ожуувус уш дажы ол-дур-деп, сураглыг туураан чогаалчывыс А.Даржайнын чалгын апарган шулуунге даянып алгаш, бо арынны тыва дыл, чогаалга сонуургалдыг оореникчилеримге, тыва чогаалга сонуургалдыг номчукчуларга тураскаадып ажыттым. Оореникчилеримнин болгаш бодумнун бот-чогаадыгларывысты, методиктиг сумелерни, кыска литературлуг сайгарылгаларны, школа амыдыралындан солун чуулдерни дээш оон-даа оске чуулдерни бо арында киирерин оралдаштым. Номчуттунгур-ла болзунам!

Чуртталгада солун, хѳктүг таварылгалардан эскериглер

Кожам  оол.

Суурга кыжын инекти одарже үндүрүп турган үе . Кожам оол бар чүве, үе-чергем кижи. Бир кѳрүптеримге, черде  аӊдарлып калган чыдыр-ла .Кайгай берген мен. Кудумчуга доӊ инек мыяа теп чорааш, андарлы берген болду, туруп келзе-ле, идииниӊ бажы турлуп калган болду. Инек кадарчызы акый,  мен база инек ээлери каш кижи  каттыржы бердилер. Шынында черде чыпшыр доӊуп калган чүвени теверге, идии турлуп чаштааш, боду база чаштай берген  болду. Харын-даа багай идиктиг чораан де.

                                                                                                    Шагаалан Адыя, 7 класс.

 

 

 

Садыгга.

Кызыл хоорайга болган таварылга. Суурдан келген акый  идик-хеп  садыынга кирип келген. Киживис аай-дедир кѳрдүнүп-кѳрдүнүп, кѳрүнчүктерлиг ханаже углай кылащтап кел-ле чыткан. Дорт-дорт кылаштап келгеш, кѳрүнчүкке барып хаваан үзүп, моӊнады. Анаа турган садыгжылар хѳѳкүйнү кыжырып, каттыржы  бергеннер. Билдинип келзе-ле, ол акый кѳрүнчүкке кѳзүлген чүүлдерни ангы ѳрээл деп билипкеш, ынаар кирер деп бодаан-дыр. Канчаар боор, демгивис ыяткаш, садыгдан үне-ле халыды.

Элдеп чаӊныг дуӊмам.

 Бажыӊга дуӊмам-биле иелээ арттывыс. Мен дуӊмамны «Ѳпей, каям шайыӊ ижиптейн» дээримге, дунмам «адыр» дээш стаканда шайны боду пактап алды. Мээӊ чанымга чедип келгеш, аксын долдур пактап алган шайын мээӊ арнымче бүлгүрүптү.Мен шуут кайгап калган олур мен.Ындыг чаш кижи база угбазыныӊ арнынче бүлгүрүптер чүве-дир аа.

                                                           Куулар Майгуль, 7 класс

 

Дунмамныӊ  тѳрүттүнгени

Бүдүн ѳг-бүлевис эр ѳпея манап турган бис. Манап-манап кээривиске, кыс боорга мунгараксай берген бис. Оон  үндүрер деп баарга, эмчиге баргаш кѳѳрүвүске, чаптанчыы шуут кедергей ѳпея болду. Арнын кѳѳрге, мѳчээ аттыг, думчуунуӊ кырында  ак-ак точкалар бар болган. Бажынга чанып кээривиске, думчуун хѳѳлеп калдылар.Удуп-удуп  оттуп кээрге, авам эмзирип эгеледи. Ээп турарын кѳѳрге, чаптанчыг деп чүвезин. Семизинге кара безин ажыттынмас болду. Эртенинде оттуп келгеш, чүгле чангыс караан ажыдып алган чыдар болду. Каш хонганда, ийи караан ажыдыптар апарган.Ортун дунмам-биле иелээ ѳпеяны хунаажыр бис. Ындыг чаптанчыг дунмалыг болган-дыр бис.

                                                           Тулуш Айыращ

Теги: "чадаананын чадаганы" чеченчогаал болгу

Афган дайын тонген-даа бол...

Политиктер хайы-биле

Боолуг чепсек кѳдүрүлген.

Политиктер хайы-биле

Аныяктар «кызыл-дустаан».

 

Афган дайын тѳнген-даа бол,

Ава кижи чаӊгыс оглун

Чедип кээр деп бодал-биле

 Чүдүп, тейлеп ыглавышаан...

 

Дайын дээрге чогум чүл ол?

Амы-тынны «ѳргүүрү бе»?

Дайын дээрге чогум чүл ол?

Афганнарныӊ буруузу бе?

 

Афган дайын тѳнген-даа бол,

Аарышкы, карак чажы,

Аныяк дээн акыларым

Ажыг-шүжүүн чүге деӊнээр?!

 

Тууш Айыраш Бадыевна, 7 класс

 

Теги: "чадаананын чадаганы" чечен чогаал болгу

Сээңии шын-дыр.

                 

Дүштеки үе. Автобус долу.Пассажирлер арай боорда сыңмарлашпышаан, арнында  дерин  чодуп  турарлар-даа бар. Лора база ол автобуска чораан.Изиг  хүн болгаш  базып  турар пассажирлер  Лораның тыныжын  бергедедип  келген. Хенертен  кээргенчиг уруг  чанынга  орган семис  угбайның  кырынче  моорап  калды.

Лора  оттуп  кээрге,  манган  ак  өрээл болгаш чанында  турар  демир орун.

-Эмчи!Уруг  оттуп  келди-деп,кожазында  орунда  орган  сарыг  халаттыг  уруг  алгыра  берди.

Эмчи  сестразы  дораан  халып  келгеш,  Лораның  байдалын  айтырган. Уруг  чүү болганын билбейн, карактарын  аай-дедир  көрдү:

-         Эмчи, мен мында  чүге  чыдар  кижи  мен?

-         А-а. Тыныжың  чедишпейн  баргаш,  моораан..-деп, бирээзи харыылады.

            -Кажан  моон  үнер  мен?

            -Кажан эки апаргаш- деп,  эмчи  тывызыксыг  хүлүмзүрдү.

       Кежээ. Чанында  орунда  уруг  соңганы  ажыдып  алган,  сылдыстарже  көруп  чыдыр. Лора  эмчиниң  бичии  када  ап берген  ноутбуун  кыпсып  алган  интернет-арыннар  көрүп  олур. Кожазы  Лораже  көргеш  айтырды:

-Чүнү  канчап  тур  сен  аан?

- «Контактыда» деп  арын  көрүп  ор  мен. Каш эштиг  апарган  эвес  мен-  кожазынче-даа көрбейн, Лора  чалгааранчыг  харыылады.

Кожазы  улуг тынгаш,  орунунга  олуруп  алды.

-Мен  бо  эмчиге  ам-даа  уш  ай  чыдар  мен,  мында  ам  4  ай  чедип  тур  мен. А  сени  2-3  хонгаш  үндүрүптер. Оон  сен  база  контактылап-ла  эгелээр  сен. Мен  сээң орнуңга  турган болзумза,  чуртталгамның  хөй  кезиин  дириг  эвес  интернетче  чарбайн,  даштын  хосталганы  магадаар  мен. Чуртталга  чараш болгаш  кайгамчык-тыр, а сен  ону  контактыже  чарып… Солчуп  аар бис  бе?- деп, муңгаргай үннүг    чугааланды.

Лора  ноутбуктан  караан  адырбайн  турган боду, элээн  бодангаш,оозун  хаапкаш, кожазынче  көрнүп  келген:

- Сээңии  шын-дыр  - деп  шиитпирледи.

Дугуржап  Начын,6  класс, Чадаананың №2  ортумак  школазы.

Теги: "чадаананын чадаганы" чечен чогаал болгу

Устуу-Хурээ.

Далай-Лама, Богда  Кегээн

Моорлап  кээп,  ыдыктап  каан

Даа  кожуун  тову  черде

Моргул, номнуг Устуу-Хурээм.

Сарыг  шажын  ооредиин,

Огбелернин   сузуглелин

Кайы  дуптен    кадагалаан

Кайгамчыктыг  Устуу-Хурээм. 

Чудулгевис   оруун  актаан

Чула  одун   чырып  чорзун!

Хензиг   тыва  чонувустун

Хей-аъды  бедик  чорзун!

Оршээ-Оршээ!
  
                                                             Шилова  Чаяна.

Теги: "чадаананын чадаганы" чечен чогаал болгу

Хоглээр-дир бис.

70 чылдан бурунгаар-ла

Хамык чон-даа дойлуп унген.

Кулун -Дужер ыяжындан

Чараш школа туда каапкан.

Каш-каш чылдар дургузунда

Кандыг кижи доозуп унмээн?

Артис, башкы, шагдаа дээштин

Аравыста чурттап чорлар.

Ынчангаштын школамга

Ындазындан ынак-тыр бис.

Школавыс доозуп алгаш

Институтка ооренир бис.

Башкыларнын, шуптузунга

Байгы турган шаавыс-биле

Черге чедир могейгештин

Чечектерни тутсуп тур бис.

Аныяктар, кырганнар-даа!

Апрель 3-те 70 харлаан

Байырлалга шупту келгеш.

Байырланчыг хоглээр-дир бис.

                                                        Шенне  Донгак 10 «б» класс

Чадаананын № 2 школазы
                   2009-2010  чыл

Теги: "чадаананын чадаганы" чечен чогаал болгу

Чадаананыё № 2 школазы 70 харлаан.

Юбилейиёер-биле, эргим школавыс!

Школавыс арыннарындан…

    1939 чылда Чадаананыё № 2 школазыныё таваа тургустунуп, шагдагы машина-трактор станциязыныё конторазынга орус класс ажыттынган. Оон соонда ону амгы «Белочка» уруглар садыныё оран-савазынче шилчиткен. Чылдан чылче ==реникчилер саны немежип турары-биле 1944 чылда школаны амгы прокуратураныё истелге комитединиё оран-савазынче, 1947 чылда амгы школаныё бажыёынче кожурген. 1963 чылда школаныё чартыы туттунуп, шупту 15 класс-комплектилиг апарган.

1978 чылдан тура школаныё директорунга Ооржак Николай Энчек-Кулакович  томуйладып, оон удуртулгазы-биле баштайгы тыва класстар ажыттынып эгелээн. 1939-1947 чылдарда школа дугайында архив документилери эвээш болганы хомуданчыг. Шак ынчаар Чадаананыё №2 школазы республикада эё баштайгы интернационалчы каш школаныё санынче кирген. Школанын ==редилге талазы-биле эргелекчизинге Фаткулина Татьяна Петровна \р \еде ажылдап келген, Горбунова Тамара Николаевна, Шаутдинова Антонина Павловна, Галкина Татьяна Васильевна, Цыганкова Тамара Егоровна  дээш оон-даа =ске салым-чаяанныг башкылар чоннуё ажы-т=лун ==редип, кижизидип келген. Ыры болгаш к\ш-культура башкызы Н.Ф.Тарановтун удуртулгазы-биле коллектив республика конкурстарынга шаёналдыг черлерни ап келген. Эё солун болгумнерниё бирээзинге авиамодель б=лг\м\ хамааржып (удуртукчузу Бочкарев Федор Абрамович), школаныё б\г\ ==реникчилериниё сонуургалын оттурган. Оон ==реникчилери кожуун, республика, чергелиг м==рейлерге 1-ги черлерни удаа-дараа ап келген.

1978-1989 чылдарда к\ш-к\льтура башкызы А.А.Ойдуптун удуртулгазы-биле спортчу ориентирование сайзырап, республика, ССРЭ маргылдааларынга эки черлерни ээлеп келген: Монгуш Чечена, Хаван-оол Леонид, Санаа Инга, Монгуш Аясмаа, Байыр Урана, Ондар Ромеш, Донгак Кудажы, Монгуш Чечек дээш оон-даа оскелер хамааржыр.

 Школанын   доозукчуларындан  Ондар Чаяна Юрьевна (2006 чылдын доозукчузу) кожууннуё иштики херектер салбырында назы четпестер талазы-биле инспектору, Тыва Республиканыё Чазааныё  Грантызыныё эдилекчизи; Донгак Чаян Эрес-оолович (2009 чылдыё доозукчузу), сумо талазы-биле 2008 чылда Европаныё чемпиону, делегей чергелиг 2 дакпыр хулер медалыныё эдилекчизи, Тыва Республиканыё Чазааныё Грантызыныё эдилекчизи  болганнар.

Школанын  тоогузу-биле  салым-чолу  тудуш,  аныяктарга арга-сумезин  берип, ам-даа  аравыста  ажылдап  чоруур  башкыларывыска  Хомушку  Долзат  Дагбыевна (Улус  ооредилгезинин  Хундулуг  ажылдакчызы), Серен-оол  Зоя  Кууларовна (Улус  ооредилгезинин  тергиини), Ховалыг  Тимур  Опал-оолович (Улус  ооредилгезинин  тергиини) хамааржыр. Библиотекарь  Ондар  Носанмаа  Намзыновна  дыка  хой  уе  дургузунда  даанган  ажылынга  ак  сеткилдиг  ажылдап  чоруур.  

Директорувус  Сат Галина  Таан-ооловнанын удуртулгазы-биле  амгы уеде школада 431  оореникчи, 45 башкы, оларныё иштинден дээди категорияныё 3(7%), бирги категорияныё 19(42 %), ийиги категорияныё 19(42%)  база  4 (9%) аныяк башкылар  ажылдап турар.Ооредилге-кижизидилге  талазы-биле  оралакчывыс  Монгуш  Олзей  Кара-Сатовна (Улус  ооредилгезинин  Хундулуг  ажылдакчызы; Куш-ажылдын  хоочуну)  школанын  чымыштыг  уулезин чуктежип, аныяк  башкыларга  арга-сумезин  кезээде  берип чоруур. Директорнун  кижизидилге  талазы-биле  оралакчызы  Ооржак  Айланмаа  Кавайевнанын  улуг-хуузу  улуг. Бо  ооредилге  чылында кожуун  чергелиг моорейлерге: «Тажы-2010» - Монгуш Монгун-оол (8а кл) «Мистер  талант» деп номинацияга, «Хамнаарак» ыры моорейинге  1-ги  черни Ондар Найырал, 3-ку  черни Ооржак Кежик (9б кл), «Город  мастеров» моорейге 1-ги  черни  Монгуш  Орлан (9б кл) алганнар. Оон-даа  оске  фестиваль,  моорейлерге  школанын  киржилгези  улуг. Оон ангыда, башкы  Ооржак  А.К. кожуунда  география башкыларынын  методиктиг  каттыжыышкынын  билдилиг  удуртуп  чоруур. Назы  четпестер  аразынга  корум-чурум  болдурбазынын  талазы-биле  инспектор Тулуш  Чечена  Сугдер-ооловнаны  хоорайда  хамаанчок, районда  билбес  кижи  чок. Бо  башкы  хоорайнын  чурттакчыларынын  социал  байдалын  кончуг  эки  билир болгаш оон  берге  ажыл-ижин  коллектив  унелээр. Психолог   башкы  Дондук  Алексей  Александрович  оореникчилернин  сагыш-сеткилинин  дулгуурун  тып, берге  байдалда  уругларга  дузаны  чедирип  чоруур. Школанын  база  бир  чоленгиижи  Монгуш  Чечекмаа  Очур-ооловна  чангыс-даа  хун  ажылдавайн  баар болза, школа  ээнзирей  бээр. Эрес, шудургу, оореникчи  бурузунун  социал  байдалын,  аажы-чанын  эки билир  хоочун  башкывыска  чоргаарланыр  бис.

 Россия Федерациязыныё Президентизиниё Грантызынга  Хомушку Долзатмаа Дагбыевна (дээди категориянын математика башкызы), Сат Таисья Шалдан-ооловна (эге класс башкызы), Ч==н-Хемчик кожуун Чагырыкчызынын  Грантызынга  Монгуш Галина Натпит-ооловна (дээди категориянын орус дыл, чогаал башкызы; Улус  ооредилгезинин Хундулуг  ажылдакчызы ), Жуков Тимур Сатович (1-ги  категориянын башкызы, кожуун чергелиг «Чылдын башкызы-2008» моорейнин  тиилекчизи), Монгуш Марта Донгаковна ( 1-ги  категориянын  математика башкызы)  т=лептиг болганнар.

2008-2009 ооредилге  чылында республика  чергелиг  эртем-практиктиг  конференцияга дараазында  оореникчилер  идепкейлиг  киришкеннер: Ооржак  Кежикмаа 2-ги черни (удуртукчузу  Куулар Долаана  Викторовна), Дулуш Радмила, Тулуш  Айыран, Ооржак  Айгуль  3-ку  (11 кл, удуртукчу башкызы  Сат  Оксана  Тулушевна,),черни  ээлээннер.

2009-2010 ооредилге чылында кожуун чергелиг ==реникчилерниё олимпиадазынга ортумак школа ниитизи-биле 2-ги черни, эге школа 3-ку черни ээлээн.

Школанын  «Херел»  аттыг  элээдилер  клувунда (удуртукчузу  Монгуш  Чейнеш  Дамчат-ооловна)  ниитизи-биле  261  оореникчи  хаара  туттунуп, 7  ангы  хевирнин  болгум-секцияларынче  барып  турар.   Башкылар  Ховалыг Тимур  Опал-оолович,Ондар  Алексей  Комбуевич, Монгуш  Алефтина  Сергеевна,Метке  Адыг-оол  Николаевич  удуртулгазы-биле  уруглар  кожууннун  маргылдааларынга  шанналдыг  черлерни  кезээде  чаалап  ап  чоруурлар. Чаа  ажылдап  келген     башкы  Монгуш  Арина  Михайловна  танцы-самга  сундулуг  уругларны  ооредип, «Душа  танца»  деп  болгумну  ажыдып  алган. Хоорай  хунунге  тураскааткан  танцы моорейинин  туннелинде  школанын  башкылары А.ММонгуш, А.Н.Метке  А.Н.1-ги  черни   чаалап  алганы  оорунчуг. Арина  Михайловнанын  удуртулгазы-биле  кожууннун «Вдохновение»  моорейинге  уруглар  идепкейлиг  киришкеш, тускай  шанналды  алганнар.

Куулар  Владимир Хуналдаевичинин  удуртканы   «Саглай»  аттыг  ансамбли  «Устуу- Хурээ 2009»  делегей  чергелиг   фестивальга  тускай  шанналды  алганнар.Бо  ансамбль-   Улустун  хоомейжилери  Манчакай  Сат, Маржымал  Ондарнын  адынга  тураскааткан  чыл  санында  эртип  турар  республика конкурстарынын  идепкейлиг  киржикчилери, тиилекчилери. Оон  ангыда, Куулар  В.Х.  чазанырынга  сонуургалдыг  оореникчилери  республикада  чыл  санында болуп  эртип  турар  «Чонар-Даш» конкурузунга  доктаамал  коску  черлерни  ээлеп, школанын  адын  бедик  тудуп  келгеннер.

Математика, физика башкылары Хомушку  Долзат  Дагбыевна, Сат Галина Таан-ооловна, Ховалыг Эремаа Оюуевна, Монгуш Марта Донгаковна, Сат  Надежда  Ак-Саловна - оларнын  оореникчилери  Пермь хоорайда болуп  турар  чемпионаттыё олимпиадазынга  идепкейлиг  киржип, шаёналдыг черлерни ээлээннер. Хомушку  Д.Д., Сат Г.Т., Ховалыг Э.О. бо башкылар чаёгыс аай к\р\не шылгалдаларында (ЕГЭ) болгаш мониторинг т\ёнелинде коргузуглери эки бооп, шалыёынга немелде т=левирни ап турарлар.

Орус дыл, чогаалды  хоочуннар  О.К.-С.Монгуш, Г.Н.Монгуштан  ангыда, Седен-оол Б.С.-Б., Куулар  А.Б. олар  башкылап  чоруурлар.  Аныяк  башкы  Айлан  Борисовна  кожуун  чергелиг  «Чылдын  башкызы»  деп  конкурска  киришкеш, «Тиилелгеже  чуткул» деп  атка  толептиг  болган. Тыва  бижиктин  80  хар  оюнга  уткуштур  школанын башкыларынын  аразынга болган (тыва  дыл  башкыларындан  ангыда)  диктант  моорейинге  база «Эн  эки  кабинет» деп конкурска 1-ги  черлерни  орус дыл, чогаал  башкызы  Седен-оол  Белекмаа  Седи-Базыровна   алган. Улуг  башкы  Галина  Натпит-ооловна  бодунун  тургузуп  алганы  «Язык  в  речевом  общении»  деп  программазын  орус  дыл  кичээлдеринде  ажыглап, арга-дуржулгазын  аныяк-оскенге  дамчыдып  чоруур.

Эге школада 7 класс комплект бар. Х=й чылдарда мергежилинге бердинген, \ре-т\ёнелдиг ажылдап чоруур хоочун башкыларга Монгуш Зоя Дамдыновна, Сат Таисья Шалдан-ооловна, Донгак Майя Дакар-ооловна хамааржыр. Монгуш З.Д.  «Информатика  в  играх  и  задачах» деп  бодунун  программазын  болгум  ажылы-биле  холбап,  эрттирип  турар. Донгак  М.Д. –толептиг  иелернин  бирээзи,   уруглары  Чаян, Чодураа  спорттун  бедиинче  ундуруп,  кезээде  деткип  чоруур; школанын  профком ажылын  база  эге  школанын  коллективин  эки  удуртуп  чоруур.  Оон ангыда, \ж\к билбес бичии чашты ==редип, кижизидип, эки ажылдап чоруур башкыларывыскаМонгуш  Урана  Кан-ооловна, Ондар Айдыс Владимировна, Монгуш Чодураа Хапын-ооловна, Монгуш Алдынмаа Алексеевна, Куулар Кара-Кат Кирововна, Монгуш Ольга Кара-ооловна хамааржыр. Эге  школада англи дылды 2-ги класстан тура ==редип турары ==р\нч\г.

Школавыста 2 даштыкы дыл башкылары бар. Куулар Херелмаа Доктугуевна, 1-ги категорияныё башкызы, Абаканныё к\р\не институдун дооскан. Куулар Х.Д. башкы ажылы-биле кызыгаарланмайн, делегейниё аёгы-аёгы чурттарында даштыкы эштери-биле интернет дамчыштыр чагаалажып, арга-дуржулгазын солчуп ажылдап турар: поляктар Ивона , Мариуш, Агнезка, англи Мелком Мэткюс дээш оон-даа =скелер бо башкыныё чалалгазы-биле Тывага кээп, оон бойдус байлаан чарашсынып коргеннер. Куулар Х.Д.  интернет дамчыштыр  болгум  ажылын  чорудуп турар. Куулар Василий Баазанович  1-ги категорияныё даштыкы  дыл  башкызы, Иркутсткинин к\р\не университедин дооскан. Кичээлдеринин  шынары  бедик, сагыш човангыр,  хундулээчел башкывыс. География, биологияны  школага  ур  чылдарда  ооредилге-кижизидилге талазы-биле  директорнун  оралакчызы  бооп  ажылдап  келген Артаа  Салбакай Калибровна,Сат  Оксана  Тулушевна   эрттирип турар; бо  башкыларнын  оореникчилери  чыл  санында  моорейлерге  коску  черлерни  ээлеп  келген. Бо  башкылар сагынгыр, тывынгыр,бир-ле  чаа  чуулду  тып  алган  чоруур;оореникчилерин  колдуу  шинчилел   методу-биле  ооредип  чоруурлар. Чаа  ажылдап  келген аныяк  башкы  Кара-Сал  Аида  Сергеевнанын(химия)  чугле  эртеминге  эвес, клазынга  негелдези  улуг.

Кажан  школа орус-тыва  класстарлыг  апарганда,  тыва  дыл, чогаалдын  чажыттарынга   болгаш  уругларнын  сос-домаа  чечен-мерген  болурунга  дыка  хой  тыва  дыл,чогаал  башкылары  ажылдап  чорааннар: Донгак Бичекей  Ак-ооловна, Ооржак  Раджина  Анай-ооловна, Куулар  Клара  Ендан-ооловна, Монгуш Александра  Мандыковна, Монгуш  Клара  Чынзааевна, Серен-оол  Зоя  Кууларовна, Монгуш Надежда Олеговна  болгаш  Идам-Сурун  Орланмаа  Обусовна  хамааржыр. Амгы  уеде  школада  тыва  дыл, чогаалды  хоочун  башкы  Ховалыг  Майя  Монгешовнанын  удуртулгазы-биле  аныяк  башкылар  Шилова  Чаяна  Чадамбаевна, Куулар  Айлан  Ивановна, Куулар  Чодураа  Сергеевна  башкылап  чоруурлар.  2010  чылда  кожуун  чергелиг  «Чылдын  башкызы» деп  моорейге  Шилова  Ч.Ч.  3-ку  черни  ээлээн.  Тоогу  башкылары   Т.С.Жуков , Т.О.Ховалыгнын  оореникчилеринин  чангыс  аай  куруне  экзаменнеринде (ЕГЭ)  когргузуглери  бедик,  олимпиада,  моорейлерде  доктаамал  шанналдыг  черлерни  ап  келгеннер. Жуков Т.С. чугле  эртеминге  эвес, бодуну  алган  клазынга  негелделиг, оореникчилери  дээш  кезээде  сагыш  човап  чоруур  башкыларнын  бирээзи.Куш-ажыл  башкылары  Сат  Аяна  Конгар-ооловна,  Ойнарова  Урана  Сугдер-ооловна  уругларнын  янзы-буру  фестиваль, моорейлерге  кедер  идик-хевин  дааражып, улуг  дузаны  чедирип,  школанын  хой-ниити   ажылынга  идепкейлиг  киржип  чоруурлар. Бо  ооредилге  чылы  бистин  эртем-билиг  уявыста  онзагай    байырымныг  чыл; ынчангаш школанын ажыл-ишчи  коллективинге  Башкы  чылын  таварыштыр  чогаадыкчы  чедиишкиннерни  кузеп  каалынар.    

Чаяна  Шилова.

 

 

Школанын директорлары:

1.         1939-1947ч. – Шикин Владимир Петрович

2.         1947-1955ч – Гордеев Александр Ильич

3.         1955-1964ч – Барахтаев Николай Александрович

4.         1964-1966ч – Монгуш Дадар-оол Аякаевич

5.         1966-1975ч – Барахтаев Николай Александрович

6.         1975-1978ч – Стрельцова

7.         1978-1984ч – Ооржак Николай Энчек-Кулакович

8.         1984-1985ч – Лесовой Валерий Николаевич

9.         1985-1989ч – Хомушку Долзатмаа Дагбыевна

10.      1989-1991ч – Ооржак Чыргал Доржуевич

11.      1991-1992ч – Монгуш Алдын Дилгижекович

12.      1992-1993ч – Ооржак Вера Дагбааевна

13.      1993-1994ч – Кокова Галина Павловна

14.      1994-1997ч – Мортуй-оол Клара Шагдыровна

15.      1997-1998ч – Ховалыг Тимур Опал-оолович

16.      1998-2000ч – Самбала Мерген Шимитович

17.      2000-2004ч – Ооржак Чыргал Доржуевич

18.      2004-2006ч – Монгуш Надежда Олеговна

19.      2006-2007ч – Ховалыг Тимур Опал-оолович

20.      2007ч эгелеп Сат Галина Таан-ооловна

 

 

 

 

Башкывыска 

Бистин  башкывысты  Куулар  Владимир  Хуналдаевич дээр. «Саглай»  ансамблин элээн  чыл  удуртуп  чоруур.Ол  бисти  сыгыртып-хоомейлээринге, хомустаарынга  ооредип  , эки  кижилер  болзун  деп  чагып-сургап  чоруур. Барган  черивиске-ле  шанналды  черлерни  ап,  школавыс  адын  сыкпайн  чоруур  бис. Башкывыс  хундулээчел, дузааргак,кызымакай  болурга,  бис  база  ону  дозексээр  бис. Башкылар  чылы-биле  башкывыска 100  чыл  чедир  чурттаарын, кан  дег  кадыкшылды  кузедивис.

 

Оореникчилери Монгуш Монгун-оол, Радомир Дулуш,Ондар  Оттук болгаш  оскелерден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: "чаа уенин школазы"

Издан полный перевод Библии на тувинский язык

 
 
Сложнейшую 20-летнюю работу над уникальным изданием книги, священной для христиан, закончили наши лингвисты. Они сумели перевести Библию на тувинский язык.

Для того чтобы сбылась мечта Черлиг-оола Куулара и он смог прочитать Библию на своём родном языке, потребовалось 20 лет кропотливой работы целого института писателей, редакторов и консультантов. Преодолевая трудности перевода, приходилось не просто подбирать наиболее точные слова для библейских терминов, но и описывать давно не существующие понятия.

Специалисты говорят: чтобы проделать титаническую работу, одного научного интереса мало. Сотрудникам помогала какая-то особая сила.

"Наш богословский редактор работал в течение 10 лет 6 дней в неделю с 9 до 15 каждый день, никогда не изменяя этому правилу", - рассказывает координатор переводческих проектов Наталья Манзиенко.

Первый тираж Библии на тувинском языке - всего 7 тысяч экземпляров. Поступления этой книги сейчас с нетерпением ждут в церквях и библиотеках республики.

Тувинцы народ небольшой - 300 тысяч человек, как население одного города, и поэтому полный перевод Ветхого и Нового Заветов на национальный язык они считают невероятным событием для своей культуры.

"Для меня, как для тувинки, издание на тувинском языке Библии - это большая радость. Ведь Господь Бог сказал, что даже среди малых народов будет услышано Слово Божие", - говорит прихожанка Свято-Троицкой церкви Лариса Коваленко.

Тувинцы второй из неславянских народов нашей страны, получивший полный текст Священного Писания на родном языке, до этого оно было переведено лишь на чувашский. Институт перевода Библии надеется сделать уникальную книгу доступной и для других народов.

"В мире существует чуть меньше семи тысяч языков, из этих языков только на 470 языках есть полный перевод Библии, и одним из этих языков является тувинский язык. Вы представляете? Если такая великая книга переведена на отдельный национальный язык, есть надежда, что этот язык не исчезнет с лица земли", - уверена ученый секретарь Тувинского института гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва Людмила Мижит.

Если рассуждать именно так, чеченский, узбекский, таджикский и татарский языки будут жить ещё не одно столетие, ведь над переводами Библии для этих народов уже вовсю кипит работа.

Теги: чаа номнар

Александр Даржайның «Ынакшылдың ширээзи» деп сонеттер дептеринге хамаарыштыр

Василий Салчак, ТГШИ-ниң

эртем архивиниң эргелекчизи

Сонет аныяк тыва шүлүк чогаалынга 1940 чылдарның төнчүзүнде-ле көстүп келген. Ук жанрның кажан, каяа тыптып келген төөгүзүн, база ооң янзы-бүрү улус-чоннарның литератураларының сайзырап, хөгжүүрүнге кандыг салдар чедирип турганының дугайында М.Хайдып, Б.Күжүгеттиң «Тыва поэзияда сонет» (альм. «Улуг-Хем» №35, 1975, ар.235-239), С.Комбунуң чыып тургусканы «Тыва сонеттиң антологиязы» (Кызыл, 2002.) деп номнуң эге чүүлүнден көрүп болур.

Үстүнде демдеглээнивис чүүлдерниң авторлары тыва сонеттиң тургузуг талазы-биле:

- бирээде, одуруглар саны 14 болурундан аңгыда каш бооп болурул ( 10, 11, 7 );

- ийиде, строфалар саны каш болуп, канчаар тургустуган турарыл (1строфалыг- 14 одуруу чаңгыс улуг строфаны тургузар (тудуш сонет), 2 строфалыг _ бир катрен биле бир терцеттен тургустунган(чартык сонет),3 строфалыг_ бир катрен биле ийи терцеттен тургустунган… (баш чок сонет), 4 строфалыг_ ийи катрен биле ийи терцеттен тургустунган);

- үште, одуругларны аяннаштырарының азы рифмалаарының дугайында элээн делгереңгей тайылбырларны берген.

Ындыг-даа болза, ол ажылдарда тыва щүлүктүң тургустунар хевириниң чаңчылчаан база бир кол аргазының дугайында чугаа шуут чорувайн турар. Ол дээрге ажык үннерни деңнештирериниң аргазы болур.

Итали болгаш испан шүлүкте сонет 11 ажык үннүг хевирлиг; французтарда _ александрий хемчег (- - - - - -!- - - - - -!) 6 болгаш 12 дугаар слогтарында дыңзыгыышкынныг азы 12 ажык үннүг; англи шүлүкте 5 стопалыг ямб азы 10, 11, ажык үннүг; немец болгаш орус шүлүк чогаалында 5 база 6 стопалыг ямб азы 10, 12 ажык үннүг хемчеглерлиг болуп турар.

Ынчаарга тыва сонеттиң хевир-тургузуг талазы-биле тургустунар негелделериниң ам-даа чедир ажылдап кылдынмаанының азы шинчилеттинмээниниң барымдаазы ол деп көрүп турар мен.

Бо айтырыг талазы-биле Александр Даржайның 2003 чылда чырыкче үнген «Ынакшылдың ширээзи» деп сонеттер дептерин номчуп көргеш, сонеттерниң хевир-тургузуун болгаш сонет чечектериниң утказының делгемин, ханызын магадап ханмадым. Ынчангаш бир кезек бодалдарымны илередирин оралдажып көөр-дүр мен.

Ук ном «Сонет кыдыраажы» база «Боодал сонет кыдыраажы» деп ийи улуг кезектиг.

Бирээде, «Сонет кыдыраажында» 39 сонеттиң:

а) 5-жи _ 2 катренден (дөрт-дөрт одуруглуг ийи строфадан) болгаш 2 терцеттен (үш-үш одуруглуг ийи строфадан);

б) 34-дү _ 3 катренден (дөрт-дөрт одуруглуг үш строфадан) болгаш ийи одуруглуг чаңгыс строфадан тургустунган.

Ийиде, «Сонет кыдыраажында» 39 сонеттиң:

а) 37-зи 12 ажык үннүг одуруглардан;

б) чүгле 2- зи 8 ажык үннүг одуругларлыг болуп бижиттинген.

Үште, «Сонет кыдыраажында» 39 сонеттиң (үстүнде демдеглээнивис «Тыва сонеттиң антологиязы» деп номунда база) одуругларын аяннаштырары азы рифмалаары европа литератураларының турумчуй берген хевирлеринге дөмей эвес. Европа литератураларында рифма азы соңгу аяннажылга одуругларның төнчүзүнге турар болгаш шүлүктүң эң-не кол тургузукчу кезээ болуп чоруур. Ынчангаш, бир эвес рифма катреннерде кажааланчак болза, баштайгы терцеттиң үшкү одуруу биле ийиги терцеттиң ортузунда одуруу аяннажыр (авва авва сдс дсд); а бир эвес катреннер аралашкак рифмалыг болза терцеттерниң сөөлгү одуруглары аяннажыры (авав авав ссд еед) » ыявыла сагыттынган турар.

А тыва шүлүкке эге аяннажылга аргазынга көөрде ажык үннерни деңнештирер арга шүлүктүң кол тургузукчу функциязын күүседип чоруур. Тыва шүлүкте аллитерацияның (эге рифманың) азы эге аяннажылганың күүседип турар функциязы индоевропейжи дылдарның шүлүк чогаалдарында рифма азы төнчү аяннажылганың функцязы-биле деңнээрге арай кызыы болуп турар.

Ынчангаш тыва сонетте, бирээде, эге аяннажылга эжеш-кажааланчак _ аабб ввгг дед еде; эжеш-кожалашкак _ аааа бвбв гдг дгд; кажааланчак-эжеш _ абба вввв ггд еед; эжеш-эжеш _ аабб ввгг ддее жж _ дээн чижектиг, элээн хостуг хевирлиг болуп турар. Ийиде, одуруг бүрүзүнге чүгле 12 ажык үннүг хемчээл сонеттиң тыптып келген үезинден бээр, эге негелдезин бүрүнү-биле күүседип шыдап турар.

1980 чылдан бээр бо хүннерге чедир тыва сонеттиң эң-не чараш, эң-не нарын «сонет чечээ» деп хевиринге чүгле 4 чогаал бижиттинген. Ооң эң-не баштайгызын Владимир Серен-оол «Ынакшыл» (1980), дараазында үжүн Александр Даржай «Авамга чечээм» (1981), «Ынакшылым өткүт ыры» (2000), «Чоорган болган тываларым» (2001) база-ла 12 ажык үннүг сонет хемчээ-биле чогааттынып тургустунганы анаа-ла таварылга эвес.

Ынчаарга ам А.Даржайның «Ынакшылдың ширээзи» деп номунуң ийиги кезээ _ «Боодал сонет кыдыраажының» арыннарын ажыдып көрээлиңер.

Бирги боодал. «Авамга чечээм» деп сонет чечээнде «…Ыржым дүне кавайында төлүн чайгаан ава кижиниң өпей ырызы өртемчейже куттула бээр»; «… Ырлыг чечээниң аялгазын ынак шынаазындан дыңнап, чыып ап чоруур чедишкен назын үезинде кижи чашкы шааның копказында сактыышкынның оруу-биле челзип орар»; «Сеткилиниң он беш янзы чечектери _ сонет чечээн өргээн оглу авазының эки адын хирге-чамга боравайн, иезиниң эчис соруун, чөптүг сөзүн дүрүм кылган, эдеришкен өөрү-биле хайныышкынныг ажыл-херек бүдүрүшкен» турар, «…чону _ чоорган, хөйү _ хөйлең, чолдуң арыг бедик нүүрүн сагып» чоруур, … чорук кылып чүс-чүс чуртка четкен-даа бол, төрүттүнген ынай шынаазынга эглип кээп, арыг агаарын тынып, ажы-төлүнге ужур-чөптү айтып берип чоруур…

Ийиги боодал. «Ынакшылым өткүт ыры» деп сонет чечээнде «… Харыы чок бол, ынак чораан кижилерниң, ыржым дүне болчаг терээн бодап чораан сеткилиниң чаагай чылыы уттундурбас»; «… Чаңгыс кыска чүрээн берген чалыы кижи чараш-каасты магадап, арыг чаагай ынакшылдың буян-кежиин четтирбишаан, арат чонундан деткимче ап, амыдыралдың аагын-даа бергезинмейн чурттап чоруур». «…Кызыгаар чок аас-кежии _ сонет чечээн кымның чүрээ, кымга сөңнеп аян тудуп ырлап кааны ол деп?!» … көрүп таныжаалыңар:

… Чуртталганы меңээ шаңнаан авам кончуг,

Чуртум болган, тыным болган Тывам кончуг,

Чагып-сургаар, эриг баарлыг чонум кончуг,

Чарылбазым сарыым болган ынаам кончуг…

Үшкү боодал. «Чоорган болган тываларым» деп сонет чечээнден:

«О, мээң чонум _ чоорган болган тываларым…

… Көк-ле түрктер _ өгбе чоннуң өйүнде дег…

Хөвең дег ак өглеривис өле ыжы

Көккүр дээрниң дүдүскээнче шөйүлбүшаан…»

«… Чолдуг-Тегин чогаалынга мөгейбишаан, омаа киткеп, сонет чечээн дашка оюп, Пюрбю башкы, Күнзегештиң оруун улап, Улуг-Хемниң оглу бөгүн ындын ырлыг кыйгы салды…» мону дыңна, номчу, өңнүк!

О, мээң чонум _ чоорган болган тываларым,

Оглуң бөгүн сеңээ өткүт йөрээл кылдым.

Хүннүг черни эргип чорааш, алгап каайн,

Хүндүткелдиг чонум чурту, ак-көк Тывам.

Бис, тывалар, чуртувусту кагбадывыс,

Хову чоннуң улуг күрүн тургустувус.

Бистиң улус салгал дамчып чурттавышаан,

Хомузунуң үнү улам куттулбушаан.

Авыралдыг сеткилиң бай, чаражын аар!..

Эге-ле шын сеткилимни сөглеп тур мен:

Эрээ-хинчек четтире-ле бердивис ийин…

Аас-кежик сени кагбас, шыдаш чонум.

Очалаңдан кедилей бээр үең келир,

Оглуң-кызың сүлдези таан бедик болур.

Бо дээрге үстүнде демдеглээнивис дөрт сонет чечээниң бирээзи «Чонум чоорган тываларым» деп чогаалдың 15 дугаар төнчү, өзек сонет-строфазының 14 одуруглары-дыр. Ол сонет чечээниң 14 сонеттериниң эгелээр 14 одуругларындан 15-ки сонеттиң тургустунганы бо-дур. Бир эвес «Чонум чоорган тываларым» деп чогаалдың шупту 15 строфа-сонеттеринде 210 одуругларында бижиттинген уран бодалдар, аян-хөөннер-биле таныжып көөр чүве болза тыва кижи кайы хире хөңнү көдүрлүп, чоргаарланыр чүве ирги.

Түңнеп чугаалаарга номчукчу кижиниң сагыш-сеткилин уян-чымчаа-биле хөлзедип кээр Александр Даржайның «Ынакшылдың ширээзи» деп сонеттер ному тыва шүлүк чогаалының база бир чайынналчак чедиишкини болган

Теги: чогаалывыс дугайында

Тыва чечен чогаалдың ундезилекчилери


Степан Агбанович Сарыг-оол

1908 – 1983)

Сергей Бакизович Пюрбю

(1913 – 1975)

Виктор Шогжапович Көк-оол

(1906 – 1980)

Салчак Калбакхөрекович Тока

(1901 – 1973)

Олег Карламович Саган-оол

(1913 – 1971)

Салчак Көк-Каракович Самба-Люндуп

(1916 – 1981)

Леонид Борандаевич Чадамба

(1918 – 1987)

Александр Адольфович Пальмбах

(1897 – 1963)

Бай-Кара Дамчаевич Хөвеңмей

(1915 – 1972)

Василий Людупович Эренчин

(1912 – 1961)

Теги: тыва чогаалчыларывыс

Тываның Чогаалчылар Эвилелиниң чаа даргазы – Эдуард Мижит

2011 чылдың июнь 15-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Тываның Чогаалчылар эвилелиниң XVII – ги съездизи болуп эрткен. Аңаа Чогаалчылар Эвилелиниң даргазы Тываның улустуң чогаалчызы Черлиг – оол Кууларның кылып чоргускан ажылының илеткелин, сөөлгү үеде парлаттынган шүлүк болгаш проза чогаалдарының номнарынга сайгарылганы болгаш чаа Эвилел даргазының соңгулдаларын чогаалчылар кылганнар.

Тываның чогаалчыларының шуулганының байырлыг ажыдыышкынынга Тыва Республиканың Дээди Хуралының Даргазы Каң – оол Даваа, Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Дина Оюн, культура сайыды Вячеслав Донгак, Тыва Республиканың Камбы Ламазы Тензин Цультим байыр чедирип сөс ап чүве чугаалааннар. Каң – оол Даваа Дээди Хуралдың мурнундан чогаалчыларга хөй – ниити чогаадылга эвилелдеринге хамаарыштыр республиканың тускай хоойлузун хүлээп алыр деп турарын дыңнаткан. Оон аңгыда чогаал бижип чоруур улустуң авторлуг эргелерин камгалаарынга хамаарыштыр Россияның авторлар эргелерин камгалаар албан чериниң салбырын ажыдар айтырыгны өөренип көөрүн аазаан. Чогаалчыларга хамаарыштыр оларның чогаалдарын ажыглааны дээш кандыг – даа эргелери чок болганындан бо айтырыг кончуг чидии – биле тургустунуп турар. Оон аңгыда, чогаалдарны бижээни дээш төлевир акшазының дугайында айтырыгны чогаалчылар даргаларның мурнунга тургусканнар.

Чазак Даргазының оралакчызы Дина Оюн Тыва Республиканың Чазааның Даргазы Шолбан Кара – оолдуң мурнундан чогаалчыларга байырын чедирип, оларның ажылы кижилерниң сагыш – сеткилин көдүреринге кончуг чугула дээрзин айтып, чогаадыкчы чедиишкиннерни күзээн. Оон аңгыда оралакчы дарга чогаалчыларны амгы үениң агымынга дүүштүр чогаалдарны бижип, амгы үеде парлаттынып турар чогаалдарның шынарын бедидеринче кичээнгейни салырын чогаалчылардан дилээн. Оон башка дыка хөй номнарны парлап турар – даа болза, олар номчукчуларның сонуургалын оттурбайн, хөй - хөй чылдарда саттынмайн чыдып турарын хараадап чугаалаан. Чогаалчылар мооң мурнунда чылдарда үргүлчү номчукчулары – биле дорт харылзажып, школаларга, ажыл – агый черлеринге янзы – бүрү ужуражылгаларны, номчулгалар конференцияларын кылып турганын сактып, амгы үеде чогаалчылар эвилелиниң мурнундан кандыг – даа көскү чон аразында ажылдар чоргустунмайн турарын айыткан. Чогаалчыларның чаа номнарын садар тускай ном садыын ажыдарын чүге негеп болбас деп? Чүгле чогаалчыларның талазындан кандыг – даа айтырыг тургустунмайн турарындан дээрзин илереткен. Мындыг хевирлиг күзелдерниң соонда Дина Ивановна ооң мурнунда Тываның Улустуң чогаалчылары деп хүндүлүг аттарын байырлыг байдалда алган – даа болза, ол үеде тускай хөрек демдектери чок турганы – биле албайн барган чогаалчыларның хөрек демдектерин Черлик – оол Куулар биле Эдуард Мижитке тыпсыр ёзулалды кылган.

Тыва Республиканың Камбы Ламазы Тензин Цультим башкы чогаалчыларга чаа солун чогаалдарны бижиирин күзеп, кады ажылдажылгаже кыйгырыгны кылган. Шажын биле уран – чогаал каттыжып алгаш, чонувустуң сагыш – сеткилин өскертип, арага – дарыдан, аар кем – херек үүлгедиглеринден чайладыр талазы – биле ажылдарны чоргузарын дилээн.

Хүндүлүг аалчыларның байыр чедириишкиннерниң соонда чогаалчылар боттарының отчет – соңгулдалыг шуулганының ажылынче кирипкеннер. Ук хуралды башкарып эрттирери – биле бодунуң коллегазы Роман Лудупту соңгуп алганнар. Улаштыр хүн чурумун ёзугаар Тываның Чогаалчылар Эвилелиниң баштаар чериниң даргазы Черлик – оол Чашкынмаевич Куулар бодунуң отчедун кылган. Бодунуң илеткелинде хөй – ниити чогаадыкчы эвилелдиң даргазы тускай шалың чок болганындан, тускай үндүрттүнген башталга чериниң оран – савазы чогундан дыка хөй күзеп – бодап алган ажылдар болдунмаанын айыткан. Четпестерден аңгыда чедиишкиннер база бар болган. Ол дээрге, эвилелдиң киржилгези – биле 20 ажыг номнар парлаттынган, аныяк чогаалчыларны Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүннеринче киирген, чаа бижип эгелеп чоруур чогаалчыларга боттуг дузаны үргүлчү көргүзүп турар.

Чаа чогаалдар ажылдарынга хамаарыштыр сайгарылгаларны ТГШИ - ниң литература секторунуң эргелекчизи Урана Куулар болгаш ол – ла институттуң эртем архивиниң эргелекчизи Василий Салчак кылып чоргусканнар.

Санал – оналдар кезээнге Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, хоочун драматург Клара Чамыяңовна Сагды шии чогаалынче улуг кичээнгейни салып, ооң деткимчезин кылырын сүмелээн. Боду 27 шиилерни бижээн болгаш, ооң шиилерин улусчу театрларларның бот – тывынгырн артистери үргүлчү ойнап турарлар. Улуг өгбе чогаалчыларны бот – боттарын деткижип чоруурунче кичээнгейни салырын дилээн. Маадыр – оол Ховалыг көскү тайылбыр ажылдарын кылбайн турарывыстан бистерни чемелеп турары чүүлдүг – дүр дээрзин чогаалчы эш – өөрүнге айыткан. Тываның ном үндүрер чериниң кол редактору Николай Куулар кандыг – бир чогаалчының ному парлаттынып үнерге, ону солун – сеткүүлге чырыдып, бот – боттарының дугайында чүүлдерни бижиирин сүмелээн. Аныяк чогаалчыларны деткиири – биле, уран - чогаал каттыжыышкыннарын катап диргизип, проза чогаалдарын хөйү – биле бижиир болза эки дээрзин сагындырган. Амгы үеде тыва чогаалда шүлүк жанры күштүг – даа болза, улуг хемчээлдиг романнар бижиттинмейн турар. Беш чылда бир роман көстүп кээр болза экизи ол деп ол чугаалаан. Оон аңгыда дедектив жанры база бижиттинмейн турар. Тыва чогаалдың деңнели кандыгыл дээрзи берге айтырыг болуп турар.

Чогаалчылар оон – даа өске бо хүнде Эвилелдиң мурнунда тургустунуп келген айтырыгларны сайгарып чугаалашканнар. Эвилелде чеже кижи бактаап турарындан эгелеп тодарадылга ажылындан эгелээш янзы – бүрү хөй – ниити черлеринче төлээлерин бадылаарынга чедир айтырыгларны шиитпирлээннер. Кижи бүрүзү Эвилелдиң чаа удуртулгазынга боттарының сагыжы аарып чоруур бодалдарын болгаш саналдарын бергеннер. Ооң – биле санал – онал кезээ дооступ, Чогаалчылар Эвилелиниң баштаар чериниң даргазын соңгуур кезээнче киргеннер. Эвиледиң ооң мурнунда даргазы Черлик – оол Куулар төнчү сөстү ап тура, бодунуң талазындан Тыва Республиканың Чогаалчылар Эвилелиниң даргазының кордакчызынче Тыва Республиканың эң – не аныяк улустуң чогаалчызы Эдуард Байырович Мижитти сүмелээн. Чогаалчылар ооң сүмезинге катчып, өске кандидатураларны киирбээннер. Ынчангаш, Эвилелдиң даргазынга Эдуард Мижитти соңгуп алганнар.

Чаа башталганың даргазындан аңгыдар баштаар черниң чөвүлел кежигүннерин база соңгааннар. Он киирген кордакчылардан 6 кижини соңгуп алганнар. Олар дээрге: Николай Куулар, Роман Лудуп, Урана Донгак, Александр Шоюн, Инна Принцева, Алексей Бегзин – оол болган.

Тываның Чогаалчылар эвилелиниң XVII – ги съездизиниң ажылын доозуп тура, чогаалчылар боттарының аарыг аржыкка таварышкан шүлүкчү эжи Людмила Санчайга болгаш бир ай бурунгаар бажыңындан үнгеш, ам – даа тывылбайн турар Борис Казырыкпайның өг – бүлезинге ачы – буян чедирилгезин кылып, кижи бүрүзү шыдаар шаа – биле акшаларны чыып бергеннер.

Медээни http://gov.tuva.ru/ деп сайттан алган.Роман Лудуп.

Яндекс.Метрика

Теги: тыва чогаалчыларывыс

В Туве открылся сайт о тувинском языке.

 
 

В Туве открылся сайт о тувинском языке и на тувинском языке «Тыва дыл»В армии тувинских сайтов пополнение. Сайт «Тыва дыл» (тувинский язык), по замыслу организаторов – Института развития национальной школы – предназначен для детей и взрослых, родителей и учителей, преподавателей и исследователей... для всех, кто интересуется тувинским языком, фольклором и литературой.

На сайте «Тыва дыл» каждый получит необходимую информацию о новых исследованиях в области тувинской филологии, современных методиках и опыте преподавания тувинского языка и литературы. Кроме того, на сайте будут размещены творческие задания, интерактивные диктанты, игры, задания и конкурсы, уроки для тех, кто хочет говорить по-тувински. А одна из главных «фишек» сайта – здесь можно будет прочитать фольклор и произведения классиков тувинской литературы на родном языке. Директор Института развития национальной школы Алевтина Шаалы говорит, что создатели сайта сочли целесообразным перевести многие материалы на русский язык.

Этому событию и Международному дню родного языка была посвящена научно-практическая конференция, в работе которой приняли участие студенты филологического факультета Тувинского государственного университета, преподаватели и учителя родного языка.

Сейчас на сайте семь рубрик: «Наш родной тувинский язык», «Преподавателям тувинского языка и литературы», «Тувинский язык – детям», «Давайте изучать тувинский язык», «Литературный уголок», «Традиции и обычаи наших предков», «На досуге» и три подрубрики: «Важные события)», «Любознательным», «Конкурсы)», есть форум.

Рубрика «Наш родной тувинский язык» включает краткий экскурс в историю тувинского языка; информацию о месте тувинского языка в системе языков мира и о его диалектах; аннотации научных публикаций, посвященных филологическим исследованиям.

Рубрика «Преподавателям тувинского языка и литературы» содержит современные методики и методические рекомендации по преподаванию тувинской словесности ан разных образовательных уровнях; здесь опытом делятся участники и победители конкурса «Учитель года»; есть примерные планы уроков тувинского языка и литературы.

В рубрику «Тувинский язык – детям» входят интерактивные диктанты, логические и грамматические задания по тувинскому языку, литературе и фольклору для дошкольников, школьников начальных, средних и старших классов. Здесь разместятся и научно-исследовательские работы школьников.

В рубрике «Давайте изучать тувинский язык» содержит уроки и задания для желающих изучать тувинский язык. Для популяризации чтения на тувинском языке в рубрике «Литературный уголок» будут размещены произведения устного народного творчества, тувинской художественной литературы для детей и юношества с параллельным русским переводом для детей, не владеющих тувинским языком, но интересующихся им. Сейчас в рубрике уже можно прочитать стихи для детей поэта, литературоведа, литературного переводчика, создателя литературного музея Тувинского госуниверситета Марии Кужугет (Ооржак). В электронную иллюстрированную книжку вошли стихи о домашних, диких животных и птицах; о детях, о том, как они помогают родителям в доме.

Для возрождения и сохранения традиций и обычаев тувинцев и воспитания подрастающего поколения в рубрике «Традиции и обычаи наших предков», в частности, сейчас здесь уже можно прочитать про один из самых ярких национальных праздников, Шагаа.

Рубрика «На досуге» – для любителей ребусов, кроссвордов, задач, тувинских игр. Эти материалы расширят внутрисемейное общение на тувинском языке.

Подрубрика «Важные события» содержит информацию о событиях года, объявления о конференциях, семинарах и мероприятиях, проводимых в республике. В подрубрике «Любознательным» разместятся интересные факты о тувинском языке и языках мира.

В редколлегию сайта вошли к.филос.н., министр образования и науки РТ Органа Натсак,; к.п.н., директор ИРНШ Алевтина Шаалы,; к.ф.н., профессор кафедры тувинской филологии и общего языкознанния ТувГУ Мира Бавуу-Сюрюн и др.

Теги: чогаалывыс дугайында|тыва дылывыс

Төрээн чериниң ыраажызы

PDFПечатьE-mail
    
 

Бии-Хем шаандан тура-ла орус, тыва харылзаалар-биле сурагжаан. Кончуг тараалаң черлер, кат-чимистиг тайгалар база ында. А чогаалчылар санныг-даа болза база бар. Ынчалза-даа чамдыкта оларны уттуптарывыс багай.

Болат Бурунаевич Маадының ады амгы аныяк-өскенге ындыг-ла кончуг билдингир эвес. Ол амгы үеде Каа-Хемниң Дерзиг-Аксында чурттап чоруур. Кызылдың ийи дугаар ортумак школазын, ооң соонда шериг албанын эрттиргеш, Зоя деп уруг-биле таныжып, ооң-биле өг-бүле тудуп чурттай бергеннер. Каа-Хем кожууннуң Бельбей суурунуң дузалал школазынга баштай кижизидикчи башкы болуп ажылдап эгелээн. Башкы кижиге эртем чок боору берге болбайн канчаар. Ынчангаш ол Кызылдың күрүнениң башкы институдун бот-өөредилге-биле доозуп алган. Бодунуң кады төрээн акылары шагда чок апарган. Болат – оларның эң хеймери. Үш оол, бир кыстың адазы. Уруу Чойгана – күрүне университединиң төөгү факультединиң студентизи. Болат Маады – ийи шүлүк номунуң автору. 1988 чылда үнген ооң бир дугаар «Авамга сөс» деп номунда чүгле херээжен кижини эвес, а ие-черни база алгап турар. Ол хөй чыл иштинде көдээ школага башкылап келген болгаш, кижилерниң сагыш-сеткилин кончуг эки билир. Ынчангаштың-на боор оң, ооң шүлүктери сагыш-сеткилге дээштиг, чедингир. Авторнуң 1993 чылда үнген «Ыдык доң» деп номунче төрээн черин алгап-йөрээген, мактаан болгаш амыдыралдың үнези, ыдыктыг чүүлдер, ынакшыл база кижилер аразында нарын харылзаалар дугайында бодалдар сиңген шүлүктер кирген.

Кара-оол Маспык-оол, Юрий Күнжеп суглар ышкаш, Болат Маады база Бии-Хем чурттуг. Ол эрте чаш шаан чурттап эрттирген эргим суурун мынчаар номчукчуга таныштырар:

Саарыг суглуг кежиин кежип,

Чаны-биле эртип чыда,

Чону эвээш, чалгааранчыг

Солун эвес суур-дур диве…

Чырык черге күжүр мени

Чыргап чурттап чоруур кылдыр

Ием төрээн ыдык суурум –

Ленинкам – изиг чүрээм.

(«Ыдык суурум»)

Шүлүкчүнүң бижип турары дег, Ленинка, шынап-ла, бичии суур. Ынчалза-даа кандыг-даа кижиге ооң төрээн булуңу дег эргим, үнелиг чүве чок. Автор оон аңгыда Өөк, Хадың, Туран, Кара-Тал, Каа-Хем, Бельбей суурларны онзазынып, магадап чарашсынган база Тывага, Россияга ханы ынакшылын илереткен шүлүктерни бижип турар.

Болат Маадыда бойдус дугайында шүлүктер база бар. Бойдусту чуруп көргүзүп тура, ол кижиниң сагыш-сеткилин ооң болуушкуннары-биле «согажалай» кааптары бир тускай солун. Аңаа «Чылдың ырлары» деп бөлүк шүлүктери, «Оожургап аайн, күжүр терээм» дээн ышкаш өске-даа чогаалдары хамааржыр. Автор бойдус камгалалының айтырыын оюп эртпейн, ону «Черивисти ээлеп, камнаал» деп шүлүүнде илереткен. Бойдус биле Кижи тудуш дээрзин «Чаглак дыдым» деп шүлүү-биле бадыткап турар.

Шүлүкчүнүң мөзү-шынар темазын шүлүктеринде чырыдып турары дараазында одуруглардан билдинип кээр.

… Чамдыктары мырай кажар,

Чашпаа болгаш оптуг боор-дур:

Арның орта – хоюг сүт-ле,

Артың орта – кузум, өт-ле…

(«Мөзү чокту солуза чүл?»)

«Бир эвес силерде чүү-даа чок болза, оода арын-нүүрлүг болуңар» деп, Яблонский чугаалаан болгай. А Болат Маады «Арын-нүүр» деп шүлүүнде мынча деп турар:

… Турам дендеп, улуг сеткий бергенимде,

«Туттун сен» деп шымчып чордуң,

арын-нүүрүм…

Ол-ла бодалды автор мынчаар түңнеп турар:

… Шында тудуш арын-нүүрүм

сен чок болза,

Чырык черге чурттап чораан ажыым бар бе?

Сөөлгү үеде амдырал-чуртталганың бергедеп, кижиниң кижизиг, чараш шынарлары чидип, кээргел чок апарганы авторну база дүвүредип турар.

Чаагай, чараш чаңчыл, сүзүү барык чидип,

Чамдык улус авыяастап саттынар-дыр.

Балдыр быжыг дөстүглери карачалын

Бастып, ылгап, оорлап улам ядаратты.

Кежик-чолдуг ам-даа чурттаар алдын тынны

Кээргел чокка элекке-ле үзүп каар-дыр.

Чөгел төнүп могаптывыс, чырык черге

Чөптүг, дең шын кажан доктаап

делгерээрил?

(«Чаагай чаңчыл эргип келзин»)

Шүлүкчү бичиизинден тура өскүс-чавыс өскен болгаш, ооң кадыг-бергезиниң дугайында «Өскүс деп сөс дыңнаанымда» деп шүлүүнде делгереңгей бижээн. Ооң номнарында тураскаадыг шүлүктер база бар: «Өгбемге», «Калган акым хөректээжи», «Хөгжүм, чогаал башкызы», «Сагынганым одуруу», «Дилеп чор мен», «Ак-Даг баалыы», «Чойгаанага».

Тывага болуп турган ханныг репрессиялар ооң чаш амыдыралынга база аар согугну чедирген. Алды хар четпээн турда, иези «кызыл-дустаан», оон-на бичии оол «далган, шайлыг өглер хайып», доңуп, түреп эгелээр. Ассирий журналист, очулдурукчу Марона Арсанис «Иениң куспаа – эң чылыг чоорган» деп чугаалаан. А тыва чон «Ада чокта чартык өскүс, ие чокта бүдүн өскүс» дижир. Ындында-ла түреп чораан оолдуң адазын база «контр» дээш тудуп аппаар.

… Тонуң-хевиң кеттин, ашак,

Дора-өлчүк, контр! – дээш,

Сүрүп алгаш, чоруй барган,

Шүжүледир ыглай бердим…

(«Ачам актыын коптарза чүл?»)

Ол таварылга соонда чурттаары оон-даа бергедээн. Кады төрээн угбазының дугайында ол чылыг сеткип бижээн.

… Кады төрээн Чаймаа угбам

Кадыг иштен чайлыг өйде,

Аалдарга чигген үлүү -

Аъш-чем артыын ораап эккээр…

Ынчалза-даа «чону – чоорган». Оол орай-даа бол, өөренип ап, оран-чуртун чаартчып келген.

Радион Донгак.

«Шын» солунга 2001 чылдың июнь 16-да парлаттынган.

Теги: тыва чогаалчыларывыс

Арга-арыг болгаш кижилер.

Арга-арыг- делегейниӊ хɵрээ.Ооӊ  чаражы  болгаш  ажыктыы  салаа-биле  санаттынмас.  Делегейде  кижилер  хүннүӊ-не  арга-арыгныӊ  ажыын  кɵрүп  турар:  ыяжын  кезер,  үнүштерин,  чечектерин  чыыр,каттаар,  мɵɵгүлээр,  ооӊ  эм  үнүштерин  болгаш  чимизин  аптекада  ажыглап  турар  дээш  оон-даа  ɵске.

            Чылдыӊ-на  муӊ-муӊ  ыяштарны  ужуруп,  тудугга  ажыглаар  дээш  кезип  турар  бис.  Ыяш  кезиишкиннериниӊ  эки  болгаш  багай  талалары  бар. Эки  чүүлү  дээрге,кескен  ыяштардан  чаа-чаа  бажыӊнар  база  ɵске-даа  тудугларны  тудуп  турар. Ындыг  тудуглар  кижиге  бойдузувустан  артык  ажыктыг  бе?  Амгы  уениӊ  кижилери  бо  айтырыгга  «Ийе»деп  харыылаарлар. Ийе,  оларны  база  билип  болур,  чүге  дизе  чурттаар  чери  чок  кижилер  хɵй,  а  бажыӊнар  эвээш.Чижээ, Африка  болгаш  оон-даа  ядыы  чурттарнын  бойдузу  кайгамчык  чараш,  ынчалза-даа  олар  бистен  эки  чурттап  турар  бе? Чок! Амгы  үеде  шупту  чүвени  чүгле  акшанын  дузазы-биле  садып  ап  турар  бис.Бойдус  биске  акша эккеп  бээр  бе? Ийе.  Чуге  дизе  ол  акшаны  саазындан  кылыр,  а  саазынны  база-ла  ыяштан  кылыр.  Ыяш  кезиишкининиӊ  эки  талазы  ол.

            А  ооӊ  багай  талазы  дыка  хɵй. Бирээде,  ажыктыг  үнүштерниӊ  чамдыктары  ыяштарда  ɵзүп  турар,  а  оларны  кезип  кааптарга,  үнүштер  артып  каар  бе? Ийиде,  ыяштар  болгаш  оон-даа  ɵске  унуштер   биске  тынар  арыг   агаарывысты    берип  турар.  Ынчангаш  ыяшты  ɵйлеп  кезер  болза  эки.

            Ам  безин  ол  ажыктыг  бойдустуӊ  чайгаар  буткен  чаражын  үреп,  арга-арыгныӊ  кол   туттунуп  турар  ɵзээ-  ыяштарны  кайы-хамаанчок  кезип  туруп  бээр  болзувусса,  чүс  чыл  эртерге,  бистиӊ  ажы-тɵлүвүс  кандыг  байдалга  чурттаар  ирги?  Ынчалза-даа  мен  арга-арыгны  черле  камгалап  шыдаптар  бис  деп  бүзүрээр  мен.

Дугуржап  Начын, 5  класс

Теги: "чадаананын чадаганы" чечен чогаал болгу

« Уруг чаштан ѳскен черим, Саргатчай!»


 

( Ю.Кюнзегештиң  «Саргатчай»  деп  шулуунге  даянып,  критиктиг   (сайгарыкчы)  боданыышкынны  сайзырадырының  технологиязын  ажыглаары).

Критиктиг  (сайгарыкчы)  боданыышкын  -  бир-ле  объектини  ханызы-биле,  делгеми-биле   шинчилеп,  сайгарып,    хулээп  ап  турар   угаан  ажылының  бир  хевири. Критиктиг   (сайгарыкчы)  боданыышкынны  сайзырадырының  технологиязы  ѳѳреникчилерни  бот-тускайлаң  идепкейлиг  ажыл-чорудулгазынга  даяныр  болгаш   кичээл  колдуу  башкы  биле ѳѳреникчилерниң  аразынга  сайгарылга-медээ  хевирлиг  эртер. 

  Эң  ылаңгыя  орус,  тыва  чогаал  кичээлдери    бо  технология  чокка  болдунмас.  Уруглар     чогаалда  кѳдүрттүнген  айтырыгларны  боттарыныы-биле  сайгарып  шинчилээр.  Бергедежи  бээр  чуулдерни  башкының  дузазы-биле  сайгарар.   Критиктиг   (сайгарыкчы)  боданыышкынны  сайзырадырының  технологиязының  эки  талазы-  уругларны  бүгү  талалыг  сайгарылганы  чедип  алырынга,  долгандыр  турар  ниитилелди,   бойдусту,  овур-хевирлерни шупту  талазындан  анализтээринге,  логиктиг  угаап-боданыышкынны  улам хѳгжудеринге  улуг  рольду  ойнап  турар.       

Ынчангаш критиктиг (сайгарыкчы)  боданыышкынны  сайзырадырының  технологиязынга  даянып,  11-ги  класстың  тыва  чогаал  кичээлинге чоокта  чаа ѳѳренип  эрткенивис  Ю.Кюнзегештиң  «Саргатчай»  деп  шулуунге  сайгарылга  кичээлдиң  кол  чүүлдерин    бо  ажылымда  чырыттым.

Ю.Кюнзегештиң  хамааты  лирикага  бижиттинген  хѳй  санныг  шулуктериниң  аразындан  «Саргатчай»  деп  шулук  поэтиктиг  чурумалы-биле,  доктааттынгыры-биле  номчукчу  бурузунге  таныш.  Ынчалза-даа  ук  шүлүкке  хамаарыштыр  сайгарылгалар  кѳнгүс  эвээш. Ынчангаш  кичээлге  ѳѳреникчилер-биле  демнежип  тургаш, шулуктуң  тургузуунга,  уран-чеченинге  хамаарыштыр   литературлуг  сайгарылганы    кылдывыс.  

 Чогаалда  бойдус  лириказын  ынакшыл  лириказы-биле  согажалап  кѳргускени  онзагай: Саргатчайнын  бойдус  чурумалын,  лириктиг  маадырнын  хайныккан  сеткил-хѳѳнун  «элгеп, шишкип»  шилээн  чараш  сѳстерниң   дузазы-биле  номчукчуга  чедирген.

          Тыва  шүлүктүң  чанчылчаан  8  слогтуг  хемчээлинден  үнүп,  11  слогтуг  хемчээлди  ажыглааны  баштайгы  одуругдан-на  эскерттинер:

         Дүг-дек-тиг-ниң  ын-дын-нан-ган  хѳң-нүн-де  (11  слог)

         Дү-вү-рен-чиг    ы-нак-шыл-дың  ы-ры  дег,(11  слог)

         Дү-не,  хүн-дүс  сок-саш  кын-мас  саа-рыг-ның  (11  слог)

         Дүл-гээ-зин-ниг  ү-нүн   дың-нап  ѳс-кен  мен. ( 11слог)

     Шүлүк  ниитизи-биле  5  строфадан  тургустунган,  бирги  строфа  долу  аллитерация,  4-күзү  аралашкак  аллитерациядан  тургустунган  болза,  арткан  строфаларда  эге  аяннажылганың  кожаланчак  хевири  ажыглаттынып  турар.

           Иштики    аяннажылганы   кончуг  чедимчелиг  ажыглаан:

          Дүгдектигниң  ындыннанган  хѳңнүнде 

         Дүвүренчиг    ынакшылдың    ыры  дег …

3-кү  строфада:

         …Мурнуу  чүкче  чанган  куштар  кѳргенде,

           Мунгаранчыг  чалыы   чүрек  саргып  кээр…

4-кү  строфада:

         Хѳртүк-биле  сомнап  кааным  -  сарадак,

         Хѳлчүңүмнүң  ошкап  кааны -  чалбырааш.

«Саргатчай»  шүлүк  чогаалының  тургузуун  шынгыы  сагып  турар  чогаал  дээрзинге  база  бир  бадыткал -  тѳнчү  аяннажылганы  (рифманы)  сагып  турарында:

         Сайлыг  элдиң  чараш  дажы-  сайзанак,

         …………………………………………………………………

         Чайга  таалап,  салдап  ойнаан  хамнаарак  ( 3-кү  строфа)

         ………………………………………………………………..  .

4-кү  строфада:

         ………………………………………………………….

         Кѳктүг   чайның  изиинге-даа  эривээн.

         ……………………………………………………………

         Кѳс  дег,  от  дег,  чаъска,  хатка  ѳшпестээн.

Шүлүкте  лириктиг  маадырның  чашкы  үезин  пейзаж-биле  чергелештир  кѳргүзүп  турар.  Чижээ:

         Дүне,  хүндүс  соксаш  кынмас  саарыгның

         Дүлгээзинниг  үнүн   дыңнап  ѳскен  мен –

бо  одуруглардан  бис   маадырны  хемниг  черниң  кижизи-дир  деп  эскерип  каар  бис. Кол  маадырның  ойнап,  сүзүп  ѳскен  саарыын  уран-чечен  аргалар-биле  (деңнелгелер,  диригжидилгелер-биле)   дамчыдып  чураан.  Саарыг  база  кижи  ышкаш  сеткил-хѳѳннүг:  ол  херек  болза,  мунгарап-уярай-даа  бээр,херек  болза  ырлап- хѳглеп-даа  болур  деп  диригжидип  кѳргүскен.

         «Ындыннанган  хѳңнүнде…»  мында  ындыннанган    деп  метафораны таарымчалыг ажыглаан:  аныяк  кыс  ынак  эжин  доктаамал  бодап,  сактып,  ындынналып  ырлап  чорууру  дег  саарыг  база  дулгээзинниг  ырын  ырлап,  амыдыралдың  чаражынга  улам  хей-аът  кирип,  соксаал  чокка  агып  чыдар.

         Шүлүктү   саарыгның   чурумалы-биле  эгелеп  алганы  уткалыг:  кандыг-даа  кижи   баштай-ла  тѳк  кээп  душкен  чериниң  хеми,  даглары,  хѳлдери-биле  таныжар,  чоорту  ѳске  черлерни  сонуургап, билип  эгелээр  болгай.  Ынчангаш  авторнуң   эге  баштай  ис  базып,  ѳртемчейни  танып-билип  ойнап  ѳскен  чери-  саарыгнын  эриктери  деп   болур:

         Сайлыг  элдиң  чараш  дажы  -  сайзанак,

         Саргатчайның  аяс  кылаң  дээринде

         Чайга  таалап,  салдап  ойнаан  хамнаарак

         Сагыжымдан  уттундурбаан,  эргимим.

         Yстүнде  одуругларда  «эргимим»  деп  лириктиг  адалганы  киирипкенинден   шүлүк  чылыг,  чымчак  хѳѳнче  кире  берген. Лириктиг  маадырның  сактыышкыннарында    чугле  тѳрээн  чери  эвес,  а  кады  сайзанактап  ѳскен  эжи, соонда  барып  ынак хѳлчүңү  кирип      турар.  Ол-ла  строфада  автор  дээрни  далай  кылдыр  хуулдурупкаш,  ында  хамнааракты  салдап  чоруур  кылдыр  кѳргүскен.  А  ол  хамнаарак  анаа-ла  салдаваан,  чылыг  чайгы  үеге  амырап,  мага  хандыр  таалап,  ойнап  турары  чаптанчыг  кылдыр  кѳргүстүнген.

 Шүлүкте  хамнаарактың  овур-хевирин   чогаалчынын  бодунуң  овур-хевири  деп  илередип  болур.  Хамнаарак - хову  черниң  ыраажы  кужу.  Бичии  ыраажы  чашкы  үезинде  баштай  бодунуң  тѳрээн  булуңу  Саргатчайны  магадап,  ону  мактап  ѳзуп  кээр  болза,  чоорту  чалгыннары  четчип,  уязындан  ужуп  үнүп,  тѳрээн  Тывазын  эргий  ужуп,  ооң  делгемнерин  алгап,  ырлап  эгелээр.

Лириктиг  маадырнын  иштики  делегейи  кезээде  хүн  дег  чырык,  аяс  турбаан.  Чылыг  чай  эртип,сооп  эгелээрге,  сеткил-хѳѳн  база  кударап, мунгарай  бээр  дээрзин  дараазында  одуругларда  кѳргүскен: 

…Мурнуу  чүкче  чанган  куштар  кѳргенде,

           Мунгаранчыг  чалыы   чүрек  саргып  кээр…

   Чогаалдың  кол  маадыры  чажындан-на   кадыг-берге   агаарлыг  черге  ѳскен:

         Харлыг  дүвү  доюлдурган  шуурганның

         Каржы,  шугул  үнүн  дыннап  ѳскен  мен 

4-кү  строфада:

         Хѳлчүңүмнүң  ошкап  кааны  -  чалбырааш

Кѳс  дег,  от  дег,  чаъска,  хатка  ѳшпестээн

Мында  ынаа  кыстың  ошкаашкынын  оттуң  чалбыраажы  дег  изиг  дээрзин  деннеп  чураан.

         Сѳѳлгү  строфада  ам-на  ынак  эжиниң  даштыкы  портреди  үнүп  кээр: «хүлер  хүрең  шырайлыг  кыс». Дараазында  одуруглардан  авторнуң  чогаадыкчы  ажылының  үнген  дѳзү -  Саргатчай  дээрзин  быжыы-биле  бадыткаан:

         …Уран  ырым,  салым-чолум  эгези-

         Уруг  чаштан  ѳскен  черим, Саргатчай!

         Ю.Кюнзегеш  тѳрүттүнген  чери  Саргатчайны  шулукке  мѳнге  кылдыр  ырлап  каан.  Шынап-ла,  тыва  критик  С.Комбунуң : «Саргатчай-   езулуг  Күнзегешсиг   шүлүк»  деп  адап  кааны  анаа  эвес. 
                                                                                               Шилова  Чаяна

Теги: 11 класстарга

экология темазынга шулуктер

Бойдузувус үревеӊер!
Арга-арыг, агаар, бойдус-
Амыдырал чүрээ ол-дур.
Аяӊ шыктыг, ак- кɵк даглыг
Аржаан домнуг Тывам ол-дур.

Ырлап чыдар хемчигешке
Эштип хɵглээн амытаннар.
Эзир куш-даа девип турар
Ынак черим- Даа кожуун.


Арга-сында пɵштер долган,
Элбек кады сүстүп чыдар
Адар-Тɵштун кожазында
Эмзиг-домзуг Кегээн-Булак.

Өзуп орар чаштар,ɵɵрлер!
Бойдузувус кээргеп чоруул!
Өрттетпейн, бокталдырбайн,
Бойдузувус камнаалыӊар!


Монгуш Анжелика, 5класс, Чадаананыӊ №2 школазы.

Арга-арыг турбаан болза..
Аяӊ черде аӊнар долган,
Айлаӊ-кушкаш ырлап келир,
Ногаан, сарыг ɵӊнер долган
Магаданчыг арга-арыым.

Ыяштарныӊ бүрүлери
Салгын -биле сымыранчыр,
Мɵɵгүзү, чимис-кады
Мочак-мочак, тодуг-тодуг.

Арга-арыг турбаан болза,
Арыг агаар кайыын кээрил?
Эзим-сыннар турбаан болза,
Эмзиг аржаан кайыын үнер?

Хемни, хɵлдү, тайга-сынны
Хирлендирбээл, бокталдырбаал!
Койгунну-даа, кушкашты-даа,
Хойгуспайн, кээргеп чоруул!
Тулуш Айыраш, 5 класс,
Чадаананыӊ №2 школазы.

Теги: "чадаананын чадаганы" чечен чогаал болгу

2012 чылда мугур хар харлаар чогаалчылар


Ермолаев Владимир Петрович – 130

Эренчин Василий Лудупович – 100

Монгуш Эргеп Санчыт-оолович – 90

Аракчаа Куулар Мунзукович – 90

Хуурак Алексей Агбаанович – 90

Куулар Доржу Сенгилович – 80

Оюн Кодур-оол Тарымаевич – 80

Сарыкай Дандар-оол Дыртыкович – 80

Түлүш Кызыл-оол Тадар-оолович – 80

Серен-оол Владимир Седипович – 70

Чиӊмит Өɵлет Эртинеевич – 70

Маады Болат Бурунаевич – 70

Дуюнгар Михаил Монгушевич – 60

Бадра Игорь Иргитович – 60

Ирбижей Чечен Бай-Караевич – 60

Серенот Нина Даш-ооловна – 60

Емельянов Кондратий Анатольевич – 50

Очур Тайгана Хертековна – 30
Даңзыны Тыва Чазактың чанында Тываның гуманитарлыг шинчилелдер институдунуң литература секторунуң эртем ажылдакчызы Радион Донгак тургускан.

Теги: 11 класстарга

Книга сонетов «Толге» (Жребий)

Национальный музей Республики Тыва выпустил новую книгу своего старейшего научного сотрудника, известного ученого-шамановеда, доктора исторических наук, Народного писателя РТ Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана. Это книга сонетов «Толге» (Жребий), которую автор начал писать еще в 1947 году, учась на Восточном факультете Ленинградского госуниверситета, а закончил ее уже в 1997 г., будучи признанным мастером пера.

Книга сонетов «Толге» (Жребий) – это переиздание одноименной книги сонетов на тувинском языке, выпущенной в свет Тувинским книжным издательством в 2003 году. Но это не простое переиздание, а перевод 146-ти сонетов на русский язык, выполненный известным питерским поэтом, журналистом, востоковедом-японистом Ильей Олеговичем Фоняковым, который ранее, в 2006 году, блестяще перевел тувинский эпос «Танаа-Херел» в стихотворном изложении М. Б. Кенин-Лопсана. Вообще, творческое содружество тувинского и русского поэтов имеет давние связи, начавшиеся еще в 1980-х годах, когда И. О. Фоняков перевел несколько поэм, баллад, стихов М. Б. Кенин-Лопсана из разных сборников. 12 марта 1986 года И. О. Фоняков участвовал в заседании Совета по национальным литературам Союза писателей РСФСР, на котором обсуждалось творчество тувинского писателя М. Б. Кенин-Лопсана.

Вот что сказал на этом заседании И. О. Фоняков:

«С Монгушем Бораховичем мы когда-то разминулись в Ленинградском университете. Он весной 52-го года окончил университет, а я осенью 52-го года туда вошел, в то же здание. И мы разминулась тогда, чтобы встретиться в этой комнате, за этим столом, хотя познакомились много раньше. Знакомство началось в тот день, когда он прислал мне для перевода свою поэму, посвященную Марии Цукановой.

До этого мы друг друга не знали. Не было договора, не было отношений с журналом и издательством. Я прочел подстрочник, который мне понравился искренностью и непосредственностью. С тех пор пошла наша работа.

Потом была поэма «Огонь-творец». Перевод этой небольшой поэмы с большой радостью взял наш ленинградский журнал «Звезда». Потом я переводил его стихи, переводил с большим интересом, хотя и отдавал себе отчет в том, что стихи не равные, не все искупается и озаряется свежими вещами.

Вот стихотворение «Ленинград». Это стихотворение близко нам обоим. (Читает стихи).

Вообще что-то подобное я мог прочесть и у других поэтов. И даже когда я дошел до поэтических строчек, это тоже могло быть и у других. Но вот я дохожу до строк (читает стихи).Этого уже ни у кого не могло быть. Это прелестная, непосредственная деталь, и она освещает все это традиционное стихотворение.

И таких непосредственных и ярких находок, ради которых приятно и радостно переводить эти стихи, очень много.

У него очень чистый, своеобразный поэтический пласт. Здесь цитировались две строчки из одного стихотворения. А вот как оно звучит в целом. Это стихотворение «Прощальное курение». (Читает стихи).

Может быть начальные строчки проходные, но как тонко и с каким лирическим настроением передано это в этом обычае: придти и покурить в последний раз с покойником…»

Во время подготовки к изданию переведенных на русский язык сонетов, 23 декабря 2011 года, не стало талантливого поэта, журналиста, переводчика Ильи Олеговича Фонякова, памяти которого и посвящает свою книгу сонетов Монгуш Борахович.

В прошлом 2011 г. при финансовой поддержке Министерства культуры Республики Тыва вышел одноименный сборник сонетов М. Б. Кенин-Лопсана в авторском подстрочном переводе на русский язык. Любителям поэзии будет интересно сравнить авторский подстрочник и перевод русского поэта-востоковеда.

Книга сонетов «Толге» (Жребий) вышла небольшим тиражом всего в 100 экземпляров и имеется в продаже в кассе музея.

В конце данной статьи хотелось бы привести предисловие к книге сонетов, написанное И. О. Фоняковым:

«Тувинские сонеты» поэта, прозаика, этнографа, шахматиста Монгуш Кенин-Лопсана – необычные сонеты. В них те же канонические четырнадцать строк, но традиционная рифмовка «4+4+3+3» не прослеживается. Зато есть другое: богатая аллитерация, в том числе совершенно непривычная русскому читателю рифма – или подобие рифмы – не в конце, а в начале строки. Воспроизвести эту особенность при переводе чрезвычайно трудно. И всё же в отдельных случаях я попытался это сделать, учитывая, в частности, опыт пишущего на русском языке бурятского поэта Баира Дугарова – большого, кстати говоря, поклонника творчества М. Кенин-Лопсана.

О содержании сонетов не говорю – они говорят за себя сами. Отмечу лишь, что они лаконичны, сжаты и при всём том густо населены: не только людьми, но и всяческим зверьём, птицами, растениями. Иные представляют собой законченный философский этюд, иные – житейскую историю, иные – почти фельетон. А в целом являют собой не только лирическую исповедь автора, но и своеобразную энциклопедию жизни саянской республики за несколько десятилетий. Я переводил их с увлечением».по информации http://tuvaculture.ru


Теги: чаа номнар

Как объяснить родителям про проектную деятельность

Как объяснить родителям про проектную деятельность? Я сделала это в рассылке по почте. Делюсь.

Уважаемые родители! На родительском собрании я обещала рассказать вам о проектной деятельности подробнее. Рассказываю.
Проект – дело добровольное, творческое, интересное!
Вспомните наш календарь в 1ом классе. Это – «продукт», он работает, мы им пользуемся. Он виден и «слышен». Это коллективный проект. Ребенок может сотворить что-либо индивидуальное, но тоже «продукт-результат», видимый и слышимый, помогающий кому-то в чем-то. Вот примерно так представляется проект на простом языке. Не просто реферат-доклад на «взрослом» языке, а помогающий чем-то в чем-то кому-то. Вот, например, летние альбомы чем помогли? Гербарий – отлично впишется в тему о лекарственных растениях, альбомы с фото и описанием показывают, как можно разнообразить досуг, увлечься, зафиксировать на память то, что было приятным.
Нам сейчас важно всё: и уметь общаться, и сведения по безопасности и здоровью, и помощь в самодисциплине и организации режимных моментов (например, хорошие темы для проектов «Как всё успеть?», «Как научиться не забывать?» «Почему со мной не дружат?», «Что значит дружить?», «Во что интересно играть с другом?», «Как провести день рождения, чтобы всем понравилось?» и др.)
Какие темы проектов (к примеру) можно взять на каникулах и не только на каникулах (проект может быть долгосрочным, оптимальное время 1—4 недели):

- Каким может быть характер? Как определять характер по поступкам, словам, внешнему виду? Характер героев сказок Козлова (Медвежонок, Ежик, Заяц, др.). (Узнать новые слова для определения характера (кроме «хороший-плохой», как бы расшифровать эти «хороший-плохой») Как «продукт» проекта – например, плакат с положительными и отрицательными чертами характера, либо интеллект-карта. Очень хорошая помощь будет нам по литературе!
- Что мы знаем об авторе сказок про Ёжика и Медвежонка? Почему он выбрал таких героев? («продукт» - альбом со сведениями и рисунками; презентация на диске; рассказ, а затем викторина по теме, поделки-макеты героев , кукольный спектакль по любимой сказке и др)

- Как воздух (вода) влияет на живую природа, как живая природа влияет на воздух (воду)? Как уменьшить вред влияния человека на воздух? Что уже сделано, что я бы сделал(а)? Вид презентации по выбору из предложенных в описании проектной деятельности.
- Какую воду мы пьем? В какой воде мы плаваем?
- Опыты с водой по обнаружению ее свойств (можно делать опыты дома и снять на видео, записать на диск, в школе мы его можем посмотреть, диск может стать неким «учебным пособием»)
Думаю, что вы сами с ребенком можете придумать много других вариантов тем и подтем. Здесь возможности выбора не ограничены.
Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.

Если вы с ребенком что-то придумали, обращайтесь за помощью к учителю и воспитателю, за советами и консультацией, мы обязательно поможем доорганизовать ваши задумки так, чтобы было интересно всем.
Выступления по проекту могут проходить в своем классе, в других классах, на празднике, на специальном сборе – открытый «урок». Выступление должно занимать не более 10 минут (перед выступлением мы проводим «закрытую» репетицию с учителем или воспитателем).
Проекты можно планировать и перед прохождением каких-либо тем
(в оглавлении в учебниках смотреть), он может начинать тему, заканчивать, может быть в середине темы. Проект может быть не связан с темами уроков, а быть связанным с жизненными ситуациями. Улавливайте вопросы ребенка, - порой маленький, казалось бы, в будничной жизни заданный вопрос требует большого ответа, к которому ребенок может прийти и сам, и с помощью взрослых. И раз его взволновал какой-то вопрос, то и других он может заинтересовать, значит, можно поделиться своими находками и открытиями.
Работа ребенка обязательно оценивается грамотой, благодарностью, отзывами (всё это вкладывается в портфолио), возможно, и призами (можно обговорить этот момент). Пока практикуемся на уровне класса-школы.

Лучшие проекты позднее могут быть выдвинуты на окружной уровень. В ЗАО уже несколько лет проходят конкурсы проектных работ «Начало» и «Открытие». По результатам прошлых лет некоторые наши ученики занимали призовые места, многие после окружного рекомендовались на городской конкурс. У нас накопились такие «продукты», как учебный фильм по истории Крылатского, мультик по ОБЖ, досуговый календарь (мы сейчас как раз им пользуемся), книга советов для дошколят, Музей сюжетных макетов по пословицам и поговоркам – с ним мы выступали даже на Окружном семинаре для учителей и воспитателей, сборник «Пишу свою книгу» - это из «больших» конкурсных наших проектов. Многие мини-проекты «работали» в классе с не меньшей пользой.
Если вы заинтересовались и в любой момент (не обязательно сразу сейчас) готовы заняться с ребенком проектом, пожалуйста, сообщите учителю. Я вам вышлю на электронную почту немного «теории», там более «научным» языком написано об этапах работы.


Теги: "чаа уенин школазы"

Домашние задания

Домашние задания

Как помочь ребенку в подготовке домашнего задания?
1. Проверьте, правильно ли организовано рабочее место ребенка.
- Рабочее место должно быть достаточно освещено.
- Источник света должен находиться спереди и слева, чтобы на тетрадь не падала тень от головы или от руки.
- Во время приготовления уроков на столе не должно быть лишних предметов.
2. Приучите ребенка вовремя садиться за уроки.
- Приступать к выполнению домашнего задания лучше всего через 1—1,5 часа после возвращения из школы, чтобы ребенок успел отдохнуть от занятий, но еще не устал и не перевозбудился от домашних игр и развлечений.
- Если ребенок посещает кружок или спит после занятий в школе, за уроки можно садиться позже, но в любом случае нельзя откладывать их приготовление на вечер.
3. Не разрешайте ребенку слишком долго сидеть за рабочим столом. Своевременно устраивайте небольшие перерывы.
- Родители часто требуют, чтобы ребенок не вставал из-за стола, пока не приготовит все уроки. Это неверно! Для 7-летнего ребенка время непрерывной работы не должно превышать 15—20 мин. К концу начальной школы оно может доходить до 30—40 мин.
- На перерыв достаточно 5 мин., если он будет заполнен интенсивными физическими нагрузками (приседания, прыжки, наклоны и тд.).
4. Ни в коем случае не давайте ребенку дополнительных заданий кроме тех, которые ему задали в школе.
- Не забывайте, что у первоклассника ежедневно бывает определенное количество уроков, поэтому его работоспособность в течение дня снижается.
5. Не заставляйте переделывать плохо выполненную классную работу.
- Можно предложить проверить ее, исправить ошибки, но переписывать не надо. Повторное выполнение уже сделанного задания (пусть с ошибками) воспринимается как бессмысленное, скучное дело. Оно отбивает охоту заниматься, лишает веры в свои силы.
б. Первое время следите за тем, все ли уроки сделаны.
- Может случиться так, что ребенок плохо усвоил учебный материал. Тогда придется дополнительно позаниматься с ним, объяснить то, что осталось непонятным.
7. Присутствуйте при подготовке ребенком домашних заданий, подбадривайте его, объясняйте, если он что-то не понял или забыл, но не подменяйте его деятельность своей.
- На первых порах при выполнении домашнего задания дети могут делать много ошибок, помарок от неумения распределять внимание, чрезмерного напряжения, быстрого утомления.
8. Требуйте, чтобы домашнее задание было выполнено чисто, аккуратно, красиво. Но все эти требования должны оставаться в пределах возможностей ребенка.
Обратите, пожалуйста, внимание на развитие значимых для школьника умений и при необходимости окажите своему сыну или дочери помощь в их приобретении и развитии. К таким умениям относятся:
• умение собрать свой портфель (ранец);
• поздороваться с учителями и детьми;
• задать вопрос учителю или однокласснику;
• ответить на вопрос;
• слушать объяснения и задания учителя;
• выполнять задание;
• попросить учителя помочь, если что-то непонятно, что-то не получается;
• умение долгое время заниматься одним и тем же делом;
• обращаться с книгой, тетрадью и другими школьными принадлежностями;
• разделять работу на части;
• адекватно реагировать на замечания;
• объяснить то, с чем не согласен;
• учитывать мнение других;
• гордиться своей работой и не скрывать этого;
• устанавливать и поддерживать дружеские контакты со сверстниками;
• брать на себя часть ответственности за ведение домашнего хозяйства;
• умение осуществлять выбор, обеспечивающий собственную безопасность.

Схема выполнения домашнего задания
Домашние занятия должны выглядеть так:
сперва письменные уроки — развиваем моторику и тактильные ощущения,
потом учим стихотворение — тренируем память,
далее развиваем чувственную сферу, фантазию, речь — описываем какую-нибудь картину, занимаемся пересказом.
Эта схема рассчитана на развитие ощущений с помощью анализаторов, «включающихся» в разные периоды.

Теги: "фгос"